FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण सम्वन्धी निवेदन ७७/७८ 12/09/2020 - 11:29 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण सम्वन्धी निवेदन
फिल्ड आदेश ७७/७८ 12/09/2020 - 11:27 File फिल्ड आदेश
फिल्ड भ्रमण खर्चको बिल ७७/७८ 12/09/2020 - 11:19 File फिल्ड भ्रमण खर्चको बिल
फिल्ड भ्रमणको प्रतिवेदन ७७/७८ 12/09/2020 - 11:18 File फिल्ड भ्रमणको प्रतिवेदन
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढाँचा.docx ७६/७७ 11/01/2020 - 12:07 File असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढाँचा.docx
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गर्राईने राहत अभिलेखको ढाँचा ७६/७७ 11/01/2020 - 12:05 File असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गर्राईने राहत अभिलेखको ढाँचा
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गर्राईने राहत अभिलेखको ढाँचा ७६/७७ 11/01/2020 - 12:04 File असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गर्राईने राहत अभिलेखको ढाँचा
बाल समूह वा क्लवको गठन तथा कार्य संचालन निर्देशिका नमुना ७६/७७ 11/01/2020 - 11:57 File बाल समूह वा क्लवको गठन तथा कार्य संचालन निर्देशिका नमुना
संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:53 File संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:52 File वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:52 File वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:51 File प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा
वातावरणीय प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमनको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:50 File वातावरणीय प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमनको ढाँचा
योजना सम्झौता फाराम पुस्तक ७६/७७ 08/20/2019 - 12:30 PDF icon योजना वुक.pdf
नावालक परिचय पत्र सिफारिस ७५/७६ 07/22/2019 - 13:09 PDF icon नाबालक परिचय पत्र सिफारिस, PDF icon nawalak parmanit.pdf
सम्पति विवरण फाराम समसोधित ७६/७७ 07/18/2019 - 12:40 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf, File Modified_Sampati_Form.docx
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारमहरू ७६/७७ 07/18/2019 - 11:41 उपलब्ध छैन
बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन ७५/७६ 03/20/2019 - 14:40 PDF icon बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन
योजना अनुगमन समितिले रकम भुक्तानीको लागि गा.पा.मा दिने सिफारिसको ढाँचा ७५/७६ 11/25/2018 - 13:26 PDF icon योजना अनुगमन समितिले रकम भुक्तानीको लागि गा.पा.मा दिने सिफारिसको ढाँचा.pdf
योजना सम्झौताको लागि गा.पा.मा निवेदन पेश गर्ने ढाँचा नमुना ७५/७६ 11/25/2018 - 13:23 PDF icon योजना सम्झौताको लागि गा.पा.मा निवेदन पेश गर्ने ढाँचा.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 11/16/2018 - 15:10 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा
मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 07/20/2018 - 14:48 PDF icon मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा.pdf
कर्मचारीहरुको लागि भर्नु पर्ने सम्पति विवरण फारम ७४/७५ 02/28/2018 - 13:55 PDF icon कर्मचारीहरुको लागि भर्नु पर्ने सम्पति विवरण फारम
प्रस्तावनाको लागि नमुना फारम ७४/७५ 02/07/2018 - 16:24 PDF icon उधमी हरुको प्रस्थावानको लागि नमुना फारम.pdf