FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज दस्तावेज
चार किल्ला प्रमाणित नमुना ७९/८० 01/05/2023 - 14:04 File चार किल्ला प्रमाणित नमुना
झिमरुक गाउँपालिका लेटरहेड ७९/८० 01/26/2023 - 13:10 File झिमरुक गाउँपालिका लेटरहेड
विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस ७९/८० 09/29/2022 - 15:51 File विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस
आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित ७९/८० 09/29/2022 - 15:53 उपलब्ध छैन File आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित .docx
अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालनको लागि सिफारिस ७९/८० 09/29/2022 - 15:58 File अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालनको लागि सिफारिस .docx
विद्यालय कक्षा थप सिफारिस ७९/८० 09/29/2022 - 15:59 File विद्यालय कक्षा थप सिफारिस
पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस ७९/८० 09/29/2022 - 16:00 File पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस .docx
कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा आवेदन फारम २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 11:46 PDF icon कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा आवेदन फारम .pdf
प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने ७९/८० 09/29/2022 - 15:46 File प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने .docx File प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने .docx
जातीय पहिचान र जातीय सिफारिस ७९/८० 09/29/2022 - 15:48 File जातीय पहिचान र जातीय सिफारिस
धारा, विद्युत जडान सिफारिस ७९/८० 09/29/2022 - 15:49 File धारा, विद्युत जडान सिफारिस
झिमरुक गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आयोजना पुस्तिका ७७/७८ 02/25/2021 - 11:05 PDF icon झिमरुक गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आयोजना पुस्तिका File झिमरुक गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आयोजना पुस्तिका.docx
आधारभूत तह आवेदन फाराम ७७/७८ 03/17/2021 - 14:51 PDF icon परीक्षा आवेदन फारम .pdf File परीक्षा आवेदन फारम .docx
जस्तापाताको लागि निवेदन ७५/७६ 03/31/2021 - 13:16 PDF icon जस्तापाताको लागि निवेदन.pdf File जस्तापाताको लागि निवेदन.docx
दरखास्त आवेदन फाराम ७८/७९ 12/03/2021 - 11:26 PDF icon दरखास्त आवेदन फाराम File दरखास्त आवेदन फाराम.docx
वातावरणीय प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमनको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:50 File वातावरणीय प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमनको ढाँचा
फिल्ड आदेश ७७/७८ 12/09/2020 - 11:27 File फिल्ड आदेश
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:51 File प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा
सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण सम्वन्धी निवेदन ७७/७८ 12/09/2020 - 11:29 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण सम्वन्धी निवेदन
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:52 File वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:52 File वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा
संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा ७७/७८ 11/01/2020 - 11:53 File संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा
बाल समूह वा क्लवको गठन तथा कार्य संचालन निर्देशिका नमुना ७६/७७ 11/01/2020 - 11:57 File बाल समूह वा क्लवको गठन तथा कार्य संचालन निर्देशिका नमुना
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गर्राईने राहत अभिलेखको ढाँचा ७६/७७ 11/01/2020 - 12:04 File असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गर्राईने राहत अभिलेखको ढाँचा
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गर्राईने राहत अभिलेखको ढाँचा ७६/७७ 11/01/2020 - 12:05 File असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गलाई उपलब्ध गर्राईने राहत अभिलेखको ढाँचा
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढाँचा.docx ७६/७७ 11/01/2020 - 12:07 File असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढाँचा.docx
फिल्ड भ्रमणको प्रतिवेदन ७७/७८ 12/09/2020 - 11:18 File फिल्ड भ्रमणको प्रतिवेदन
फिल्ड भ्रमण खर्चको बिल ७७/७८ 12/09/2020 - 11:19 File फिल्ड भ्रमण खर्चको बिल
बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन ७५/७६ 03/20/2019 - 14:40 PDF icon बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारमहरू ७६/७७ 07/18/2019 - 11:41 उपलब्ध छैन
सम्पति विवरण फाराम समसोधित ७६/७७ 07/18/2019 - 12:40 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf, File Modified_Sampati_Form.docx
नावालक परिचय पत्र सिफारिस ७५/७६ 07/22/2019 - 13:09 PDF icon नाबालक परिचय पत्र सिफारिस, PDF icon nawalak parmanit.pdf
योजना सम्झौता फाराम पुस्तक ७६/७७ 08/20/2019 - 12:30 PDF icon योजना वुक.pdf
प्रस्तावनाको लागि नमुना फारम ७४/७५ 02/07/2018 - 16:24 PDF icon उधमी हरुको प्रस्थावानको लागि नमुना फारम.pdf
कर्मचारीहरुको लागि भर्नु पर्ने सम्पति विवरण फारम ७४/७५ 02/28/2018 - 13:55 PDF icon कर्मचारीहरुको लागि भर्नु पर्ने सम्पति विवरण फारम
मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 07/20/2018 - 14:48 PDF icon मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 11/16/2018 - 15:10 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा
योजना सम्झौताको लागि गा.पा.मा निवेदन पेश गर्ने ढाँचा नमुना ७५/७६ 11/25/2018 - 13:23 PDF icon योजना सम्झौताको लागि गा.पा.मा निवेदन पेश गर्ने ढाँचा.pdf
योजना अनुगमन समितिले रकम भुक्तानीको लागि गा.पा.मा दिने सिफारिसको ढाँचा ७५/७६ 11/25/2018 - 13:26 PDF icon योजना अनुगमन समितिले रकम भुक्तानीको लागि गा.पा.मा दिने सिफारिसको ढाँचा.pdf