FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज दस्तावेज
प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 3 months 1 day PDF icon प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७.pdf
झिमरुक गाउँपालिाको प्राइभेट फर्म दर्ता कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 5 months 22 hours PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको प्राइभेट फर्म दर्ता कार्यविधि २०७७.pdf
प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 5 months 1 week PDF icon प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७७
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 6 months 3 weeks PDF icon मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 6 months 3 weeks PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 7 months 6 days PDF icon मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
जनता संग अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७७/७८ 7 months 1 week PDF icon जनता संग अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि
झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 8 months 2 days PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 8 months 2 days PDF icon स्थानीय तहका पदाधिhttps://jhimrukmunकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 9 months 3 days PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने मापदण्ड, २०७६
कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथामकाजनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधी ,२०७७ ७६/७७ 9 months 1 week PDF icon कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथामकाजनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधी ,२०७७
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 9 months 2 weeks PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 9 months 2 weeks PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७६/७७ 1 year 3 weeks PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ 1 year 3 weeks PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन , २०७६ ७६/७७ 1 year 3 weeks PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन , २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६ ७६/७७ 1 year 3 weeks PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६
लैंङ्गकि हिंसा न्यूनिकरणको सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 1 year 3 weeks PDF icon लैंङ्गकि हिंसा न्यूनिकरणको सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका २०७६
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन , २०७६ ७६/७७ 1 year 3 weeks PDF icon जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन , २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 1 year 10 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 1 year 10 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६
जस्तापाता वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 2 years 2 weeks PDF icon जस्तापाता वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 2 years 1 month PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 2 years 1 month PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 2 years 5 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७५ ७५/७६ 2 years 5 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७५.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 2 years 8 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 2 years 9 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 2 years 10 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
झिमरुक गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 2 years 10 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
झिमरुक गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 2 years 10 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,
झिमरुक गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ७५/७६ 2 years 11 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 2 years 11 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 2 years 11 months PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४
झिमरुक गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 3 years 1 month PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको सहकारी ऐन
आर्थिक (पहिलो संसोधन ) ऐन २०७४ ७४/७५ 3 years 1 month PDF icon आर्थिक (पहिलो संसोधन ) ऐन २०७४ झिमरुक गाउँपालिका
झिमरुक गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 3 years 1 month PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 3 years 2 months PDF icon प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४-final.pdf
स्थानीय सरकार र संचालन ऐन ७४/७५ 3 years 2 months PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
सुशासन ब्यबस्थापन तथा संचालन ७४/७५ 3 years 2 months PDF icon सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ.pdf
सुशासन- नियमावली ७४/७५ 3 years 2 months PDF icon सुशासन-नियमावली.pdf
विपद व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 3 years 7 months PDF icon विपद व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७४
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली ७४/७५ 3 years 8 months PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 3 years 8 months PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 3 years 8 months PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 3 years 8 months PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि २०७४
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 3 years 8 months PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४