FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

राजपत्रको नाम

सम्वन्धित कानुन

आर्थिक वर्ष राजपत्रमा प्रकासित महिना प्रकाशित गते राजपत्रको फाइल
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)कार्यविधि २०७९ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)कार्यविधि २०७९ ७९/८० श्रावण ३१
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० असार २०
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ ७९/८० असार १८
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन राजपत्र २०७८ झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ असार २८
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (राजपत्र) २०७८ झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ असार २८
विपद-व्यवस्थापन तथा कोष संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ विपद-व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ माघ
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र (पहिलो शसोधन) सम्बन्धी कार्यविधि घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र पहिलो शसोधन) सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ माघ
प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, राजपत्र २०७७ प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ माघ
झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पहिलो संसोधन झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ पुस
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ पहिलो शंसोधन (राजपत्र) झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ पहिलो शंसोधन ७७/७८ माघ
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,-पहिलो संशोधन (राजपत्र) २०७७ झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,-पहिलो संशोधन २०७७ ७७/७८ माघ
झिमरुक गाउँपालिकाको प्राइभेट फर्म दर्ता कार्यविधि राजपत्र २०७७ झिमरुक गाउँपालिाको प्राइभेट फर्म दर्ता कार्यविधि २०७७ ७७/७८ कार्तिक २०
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि (राजपत्र) २०७७ मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ भाद्र २६
जनता संग अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि राजपत्र जनता संग अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७७/७८ भाद्र २६
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि राजपत्र, २०७७ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ भाद्र २६
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी बनेको कार्यविधि राजपत्र, २०७७ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ असार २६
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (राजपत्र)२०७७ झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ असार १५
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (राजपत्र) २०७७ झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ असार १५
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने मापदण्ड, राजपत्र २०७६ असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ चैत्र ३१
झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन(राजपत्र) , २०७६ झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन , २०७६ ७६/७७ माघ २६
झिमरुक गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन(राजपत्र), २०७६ झिमरुक गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६ ७६/७७ माघ २६
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६(राजपत्र) वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ माघ २९
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन राजपत्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७६/७७ माघ २६
लैंङ्गकि हिंसा न्यूनिकरणको सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका राजपत्र ,२०७६ लैंङ्गकि हिंसा न्यूनिकरणको सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ७६/७७ माघ २६
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन(राजपत्र) , २०७६ जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन , २०७६ ७६/७७ माघ २६
झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६ झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ असार
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन(राजपत्र) २०७६ झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ असार १४
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन(राजपत्र) २०७६ झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ असार १४