FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्रहरु

राजपत्रको नाम

सम्वन्धित कानुन

आर्थिक वर्ष राजपत्रमा प्रकासित महिना प्रकाशित गते राजपत्रको फाइल
झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पहिलो संसोधन झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ पुस
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन(राजपत्र) २०७६ झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ असार १४
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन(राजपत्र) २०७६ झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ असार १४
झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६ झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ असार
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन राजपत्र २०७८ प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ ७८/७९ असार २८
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (राजपत्र) २०७८ झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ असार २८
विपद-व्यवस्थापन तथा कोष संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ विपद-व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ माघ
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र (पहिलो शसोधन) सम्बन्धी कार्यविधि घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र पहिलो शसोधन) सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ माघ
प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, राजपत्र २०७७ प्राइभेट फर्म दर्ता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ माघ
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ पहिलो शंसोधन (राजपत्र) झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ पहिलो शंसोधन ७७/७८ माघ

Pages