FAQs Complain Problems

झिमरुक गाउँपालिका र यस गाउँपालिकामा रहेका वडा कार्यालयहरुको नक्सा

झिमरुक गाउँपालिका

१ नं. वडा 

२  नं. वडा 

३  नं. वडा 

४  नं. वडा 

५  नं. वडा 

 ६  नं. वडा 

७  नं. वडा 

८  नं. वडा 

झिमरुक गाउँपालिका 

 

आर्थिक वर्ष: