FAQs Complain Problems

समाचार

विपन्न नागरिक औषधी उपचार सिफारिस सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै

दर्ता चलानी प्रकार:

दर्ता आर्थिक बर्ष:

बर्ष:

दर्ता महिना:

दर्ता गते :

दर्ता /चलानी गरेको शाखा:

दर्ता/चलानी गरेको इकाई:

दर्ता/चलानी नं.: 
२०७५/७६-६३६