FAQs Complain Problems

समाचार

द्वन्द पिडित घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

दर्ता चलानी प्रकार:

दर्ता आर्थिक बर्ष:

बर्ष:

दर्ता महिना:

दर्ता गते :

दर्ता /चलानी गरेको शाखा:

दर्ता/चलानी गरेको इकाई:

दर्ता/चलानी नं.: 
२०७५/७६-७००
सबैलाई देखाउने हो ?: 
1
कैफियत: 
जानकारी दिइयो ।