FAQs Complain Problems

झिमरुक गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको उम्म्दवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना

झिमरुक गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको उम्म्दवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना
झिमरुक गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको उम्म्दवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना

आर्थिक वर्ष:

कार्यालय वा शाखा: