FAQs Complain Problems

चिठीपत्रहरु

तपाइँ कुन कार्यालय ,व्यक्ति, संस्था हुनुहुन्छ छनोट गर्नुहोस ।
पठाईएको आर्थिक बर्ष
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-1034
पत्रको बिषय : समपुर्ण विद्यालय तथा सिकाई केन्द्रहरु दोस्रो त्रैमासीक रकम निकासा गरीएको सम्वन्धमा।
दस्ताबेज:
आर्थिक वर्ष:
७६/७७
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-१११
पत्रको बिषय : निकासा गरिएको सम्वन्धमा
दस्ताबेज:
आर्थिक वर्ष:
७६/७७
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-७७
पत्रको बिषय : विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष:
७५/७६
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-१२६३
पत्रको बिषय : अन्तिम त्रैमासिक रकम निकासा गरिएको सम्बन्धमा सम्पूर्ण बिद्यालयहरु
आर्थिक वर्ष:
७५/७६
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-९२४
पत्रको बिषय : विवरण पठाईएको सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष:
७५/७६
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-१००१
पत्रको बिषय : तारजाली र पाइप पाउ भन्ने बारे ।
दस्ताबेज:
आर्थिक वर्ष:
७५/७६
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-७८४
पत्रको बिषय : विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष:
७५/७६
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-७३२
पत्रको बिषय : वेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राप्त निवेदन संख्या उपलव्ध गराइएको वारे।
आर्थिक वर्ष:
७५/७६
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-७००
पत्रको बिषय : द्वन्द पिडित घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष:
७५/७६
कैफियत:
दर्ता/चलानी नं.:
२०७५/७६-७०१
पत्रको बिषय : माग संकलन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष:
७५/७६
कैफियत:

Pages