FAQs Complain Problems

चिठीपत्रहरु

तपाइँ कुन कार्यालय ,व्यक्ति, संस्था हुनुहुन्छ छनोट गर्नुहोस ।
पठाईएको आर्थिक बर्ष
दर्ता/चलानी नं. पत्रको बिषय दस्ताबेज आर्थिक वर्ष कैफियत
२०७५/७६-1034 समपुर्ण विद्यालय तथा सिकाई केन्द्रहरु दोस्रो त्रैमासीक रकम निकासा गरीएको सम्वन्धमा। PDF icon निकासा पत्र.pdf ७६/७७
२०७५/७६-१११ निकासा गरिएको सम्वन्धमा PDF icon school nikasa.pdf ७६/७७
२०७५/७६-७७ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा PDF icon विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा.pdf ७५/७६
२०७५/७६-१२६३ अन्तिम त्रैमासिक रकम निकासा गरिएको सम्बन्धमा सम्पूर्ण बिद्यालयहरु PDF icon अन्तिम त्रैमासिक तलव भत्ता तथा अन्य अनुदान रकम निकासा सम्बन्धमा .pdf, PDF icon अपाङ्ग छात्रवृति.pdf, PDF icon इन्टरनेट जडान.pdf, PDF icon दिवा खाजा.pdf, PDF icon नपुग पाठ्य पुस्तक.pdf, PDF icon बिद्यालय सिकाइ अनुदान. तथा छुट छात्रवृति र छुट निमु.pdf, PDF icon शिक्षक छुट तलव.pdf, PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक तलब.pdf ७५/७६
२०७५/७६-९२४ विवरण पठाईएको सम्बन्धमा PDF icon ठेगाना तथा विवरण.pdf ७५/७६
२०७५/७६-१००१ तारजाली र पाइप पाउ भन्ने बारे । ७५/७६
२०७५/७६-७८४ विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा PDF icon विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा.pdf ७५/७६
२०७५/७६-७३२ वेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राप्त निवेदन संख्या उपलव्ध गराइएको वारे। PDF icon वेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राप्त निवेदन संख्या उपलव्ध गराइएको वारे।.pdf ७५/७६
२०७५/७६-७०० द्वन्द पिडित घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा PDF icon द्वन्द पिडित घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ७५/७६
२०७५/७६-७०१ माग संकलन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा PDF icon माग संकलन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा ७५/७६

Pages