FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।

दर्ता चलानी प्रकार:

दर्ता आर्थिक बर्ष:

बर्ष:

दर्ता महिना:

दर्ता गते :

दर्ता /चलानी गरेको शाखा:

दर्ता/चलानी नं.: 
२०७५/७६-९८४
सबैलाई देखाउने हो ?: 
0
कैफियत: 
दर्ता गरियो
कार्यालयको चलानी नं.: 
४६५