FAQs Complain Problems

समाचार

नाम फरक परेको ले सोहि व्यक्ति फरक होइन भनि सिफारिसको लागि के गर्नु पर्छ ?

  • १) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
  • २) नाम फरक परेको पुष्टि गर्ने प्रमाणित कागजतहरु
  • ३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
  • ४) सम्बन्धित व्यक्ति वा हकवाला उपस्थित भई सनाखत गर्नु पर्ने
  • ५) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी र्सजमिनकामुचुल्काको प्रतिवेदन माग गर्न सक्ने