FAQs Complain Problems

स्थायी नियुक्ति

दर्ता चलानी प्रकार:

दर्ता आर्थिक बर्ष:

बर्ष:

दर्ता महिना:

दर्ता गते :

दर्ता /चलानी गरेको शाखा:

दर्ता/चलानी नं.: 
२०७५/७६-१०००
सबैलाई देखाउने हो ?: 
0
कैफियत: 
दर्ता गरि जानकारी दिईयो ।
कार्यालयको चलानी नं.: 
११४९