FAQs Complain Problems

निर्णयको प्रतिलिपि पठाईएको

दर्ता चलानी प्रकार:

दर्ता आर्थिक बर्ष:

बर्ष:

दर्ता महिना:

दर्ता गते :

दर्ता /चलानी गरेको शाखा:

दर्ता/चलानी नं.: 
२०७५/७६-९९८
सबैलाई देखाउने हो ?: 
0
कैफियत: 
जानकारी पायौ ।
कार्यालयको चलानी नं.: 
३०१२