FAQs Complain Problems

तारजाली र पाइप पाउ भन्ने बारे ।

कार्यालय वा संस्था :

दर्ता चलानी प्रकार:

दर्ता आर्थिक बर्ष:

बर्ष:

दर्ता महिना:

दर्ता गते :

दर्ता /चलानी गरेको शाखा:

दर्ता/चलानी नं.: 
२०७५/७६-१००१
सबैलाई देखाउने हो ?: 
1
कैफियत: 
दर्ता गरि आबस्यक कारवाही अगाडी बढाईने
कार्यालयको चलानी नं.: 
निवेदन